Home / All Innovations / Innovation Details
Image

DOIT

Description: DOIT is a platform designed to improve the organization and communication when working in groups. A simple and modernistic interface of this application makes it easy to use. As a result, it can be quite easily operated by any person without any major problems. It provides support for the management of group work through a distribution of tasks between people involved, a possibility of having a common conversation between these people, as well as a collection of data from many people in a quick and easy way. (DOIT jest platformą stworzoną do usprawnienia organizacji oraz komunikacji pracy w grupach. Prosty i modernistyczny interfejs aplikacji sprawia, że jest ona łatwa w użyciu, dzięki czemu może bez większych problemów być obsługiwana przez każdą osobę. Stanowi istotne wsparcie zarządzania pracy w grupie przez rozdzielanie zadań pomiędzy osoby w zespole, możliwość prowadzenia wspólnej konwersacji między nimi, czy zebranie danych od wielu osób w szybki i prosty sposób.)

When working in a group and when creating any project, it may happen that we forget about solutions we wanted to implement earlier, or problems may occur with the distribution of tasks between people involved in the job. The application enables the elimination of these problems. Moreover, it provides additional functions such as e.g. a chat or a possibility of a quick collection of data (a survey). It helps in finding the most suitable people for the particular project and further cooperation. The platform was originally designed to support the organization of work for school projects, the application tools, however, turned out to be very useful also at universities and in work environments. Project implementation method: 1. Creation of a first version of the application containing: projects, surveys, posts. 2. Beta testing within a specified group of recipients. 3. The Registration of an own domain name. 4. The purchase of a server to store the application on it. 5. Beta testing for all interested users. 6. Advertising of the application. 7. The development of the application- adding new and improving existing functions. Originally, the authors’ proposition was to create a platform for students due to which they could easily manage school projects. We noticed a growing demand for this type of application among our peers and the lack of such a solution on the market. After creating the first version of the application, we decided to design a platform containing many integrated and cooperating functions. As a result, we introduced the option to create surveys due to which we can collect information e.g. about solutions in the project. Finally, we improved communication between users by adding an optional chat. (W pracy grupowej, polegającej na tworzeniu jakiegokolwiek projektu, może się zdarzyć że zapomnimy o rozwiązaniach jakie chcieliśmy wcześniej wprowadzić, bądź mogą się pojawić problemy z rozdzieleniem zadań pomiędzy osoby zaangażowane w pracę. Aplikacja te problemy eliminuje. Dostarcza przy tym dodatkowych funkcji takich jak chat, czy możliwość szybkiego zbierania danych (ankietowanie). Pomaga w znalezieniu osób idealnie nadających się do projektu i dalszej współpracy. Pierwotnym założeniem platformy było wsparcie organizacji pracy w projektach szkolnych, jednakże narzędzia aplikacji okazały się użyteczne również na uczelniach czy w zakładach pracy. Sposób realizacji projektu: 1. Utworzenie pierwszej wersji aplikacji zawierającej - projekty, ankiety, posty. 2. Beta testy wśród zamkniętej grupy odbiorców. 3. Zarejestrowanie własnej domeny. 4. Wykup serwera i postawienie aplikacji na nim. 5. Beta testy wśród wszystkich zainteresowanych użytkowników. 6. Reklamowanie aplikacji. 7. Rozwijanie aplikacji - dodawanie nowych oraz ulepszanie istniejących już funkcji. Założeniem autorów było stworzenie platformy skierowanej do uczniów, dzięki której mogliby w prostszy sposób zarządzać realizacją projektów szkolnych. Widzieliśmy zapotrzebowanie na tego typu aplikację wśród naszych rówieśników oraz brak istniejącego tego typu rozwiązania na rynku. Po utworzeniu pierwszej wersji aplikacji, uznaliśmy że chcemy stworzyć platformę zawierającą wiele funkcji zintegrowanych oraz współpracujących ze sobą. Wprowadziliśmy więc opcję tworzenia ankiet, dzięki której możemy zebrać informacje na przykład o rozwiązaniach w projekcie. Na końcu usprawniliśmy komunikację między użytkownikami dodając opcjonalnie chat.)

Organisation: Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Innovator(s): Innovators: Piotr Orzechowski, Jacek Szczypior; Promotors: Katarzyna Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk

Category: Young inventors

Country: Poland

Silver Award