Home / All Innovations / Innovation Details
Image

LOV-E (Limitless Operational Virtual-Explorer)

Description: The presented solution is an innovative, educational mobile game designed for teaching programming in primary and secondary schools. The use of augmented reality technology allows for an engaging and interactive way of acquiring knowledge. (Przedstawione rozwiązanie to innowacyjna, edukacyjna gra mobilna, która służy do nauki programowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zastosowana w niej technologia rozszerzonej rzeczywistości umożliwia ciekawy i interaktywny sposób przyswajania wiedzy.)

The application contains various exercises that introduce fundamental programming concepts. The exercises are designed with different levels of difficulty to accommodate the needs and abilities of students across a wide educational spectrum. Additionally, it can be used by individuals seeking an accessible way to learn the basics of programming. The educational aspect of this game undoubtedly contributes to increasing interest in learning programming. It also facilitates and enhances the teaching of this field of knowledge. By participating in the gameplay, users strive to complete successive levels of the game by creating algorithms to control a virtual robot in the real world. Visual blocks representing textual instructions of programming languages are used to create programs. The application offers increasing levels of difficulty, encouraging players to come up with newer solutions to the presented problems and deepening their logical thinking abilities. The game is available on various platforms, including mobile (Android and iOS) and desktop operating systems. The project's development will involve: - Adding new features and content for users. - Enabling multiplayer gameplay. - Creating additional teaching materials. (Aplikacja zawiera różnorodne ćwiczenia, które pozwalają na poznanie podstawowych zagadnień związanych z programowaniem. Zawarte w nich różne poziomy trudności dostosowane są do potrzeb i umiejętności uczniów w szerokim zakresie edukacyjnym. Ponadto może ona być wykorzystywana przez indywidualne osoby, poszukujące przystępnego sposobu na poznanie podstaw programowania. Zastosowanie dydaktyczne gry bez wątpienia może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania nauką programowania. Nauczycielom z kolei ułatwić i uatrakcyjnić prowadzenie zajęć z tej dziedziny wiedzy. Dziedziny, która nie jest łatwa, ale bardzo atrakcyjna wśród młodych osób i na rynku pracy. Uczestnicząc w rozgrywce, użytkownik stara się ukończyć kolejne poziomy gry, tworząc algorytmy sterujące wirtualnym robotem, poruszającym się w przestrzeni rzeczywistej. Do tworzenia programów używa się wizualnych bloków, będących reprezenacją instrukcji tekstowych języków programowania. Aplikacja oferuje rosnący poziom trudności, zachęcając gracza do wymyślania coraz to nowszych rozwiązań dla stawianych problemów, pogłebiając przy tym zdolności logicznego myślenia. Gra jest dostępna dla różnych platform, w tym mobilnych (Android i iOS) oraz desktopowych systemów operacyjnych. Przyszły rozwój projektu polegać będzie na: - dodawaniu nowych funkcjonalności i zawartości dla użytkowników, - umożliwieniu rozgrywki współdzielonej między wieloma graczami, - przygotowaniu dodatkowych materiałów dydaktycznych.)

Organisation: Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Innovator(s): Innovator: Dawid Kaczmarzyk; Promotors: Katarzyna Błaszczyk, Przemysław Błaszczyk

Category: Young inventors

Country: Poland

Gold Award